Általános szerződési feltételek

A honlapjainkon szereplő díjak nettó (ÁFA nélküli) és bruttó árban, azaz a megrendelő által fizetendő, az általános forgalmi adót már tartalmazó formában is fel vannak tüntetve.
Jelentkezési lap kitöltésével, számlázási adatai megadásával és a megrendelés gombra kattintással tud jelentkezni képzéseinkre. Amennyiben adatait véletlenül tévesen adta meg, vagy azokban változás történt, azokon a számla kiállításáig még változtathat. Ehhez a saját ügyféladatai (e-mail és jelszó) szükségesek. A számla kiállítása előtt ügyfélszolgálati kollégánk felhívja Önt az adatok egyeztetése végett, illetve az elkészített számla másolatát e-mailben elküldi Önnek.
Képzés lemondását a tanfolyam megkezdése előtti 5. munkanapig tudjuk elfogadni. Amennyiben 5. és 2. munkanap között mondja le, a képzési díj 50%-át köteles befizetni. 2. munkanapon belül történő lemondás esetén a teljes tanfolyami díj az Euzert Kft.-t illeti meg, de Ön, vagy kollégája képzésünket egy későbbi időpontban, 2 éven belül elvégezheti. A tanfolyam kezdete után történő lemondás esetén csak rendkívüli esetben (betegség…) tudunk új időpontot felajánlani.
Átutalás esetén kérjük, ne felejtsen el a közlemény rovatban hivatkozni a számlaszámra!

Fizetési felszólítást kaptam. Mi ennek az oka?

Fizetési felszólítást csak és kizárólag abban az esetben küldünk, ha rendszerünkben a fizetési határidőt követő három héten belül nem egyenlíti ki számláját. Kérjük, hogy amennyiben Ön kiegyenlítette a számlát, és mégis felszólítást kapott, legyen szíves a befizetést igazoló bizonylat fénymásolatát elküldeni ügyfélszolgálatunk részére az info-kukac-euzert.hu e-mail címre szkennelve, valamint hívja a +36-1-413 09 05-ös telefonszámot!

Adatkezelés

Az EUZERT Kft. a felnőttképzésről szóló 2013. LXXVII. tv. 21. §-a szerint köteles nyilvántartani és kezelni és a képzésen részt vevő személyes adatait a szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig. Az EUZERT Kft. kijelenti, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, az Európai Unió Hivatalos lapjában 2016. május 5-én megjelent (2016/679/EU) az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete a „Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről” címmel (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli.
További kérdéseivel forduljon ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal az info@euzert.hu e-mail címen, amelyet kollégáink munkanapokon 24 órán belül megválaszolnak.

Adatvédelmi Tájékoztató
Hatályos: 2021. május 01-től


A jelen Adatvédelmi Tájékoztató rögzíti, hogy az Euzert Uniós Továbbképző Kft. (a továbbiakban: „EUZERT”), mint adatkezelő miként kezeli és védi azokat a személyes adatokat, amelyeket a képzésében részt vevő (továbbiakban: „Ügyfél”) az EUZERT Kft. részére a szerződés teljesítéséhez szükséges vagy önkéntes hozzájárulás jogalappal rendelkezésre bocsát.

Az adatkezelő megnevezése:

Euzert Uniós Továbbképző Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1068, Budapest, Benczúr u 14.
Telefonszám: +36 1 413 0905
E-mail cím: info@EUZERT.hu
https://EUZERT.hu/

Az adatkezelés jogszabályi alapja

Az EUZERT az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeli Ügyfeleinek személyes adatait, elkötelezett az Ügyfelek személyes adatainak védelmében.

A Tájékoztató elkészítésekor figyelembe vett egyéb fontos jogszabályok:

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Az adatkezelés célja

Az EUZERT kizárólag a vele ügyfél kapcsolatba kerülő, tanfolyamain résztvevő természetes személyek személyes adatait kezeli.

EUZERT által végzett adatkezelés az alábbi célok érdekében történik:

a Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumok kiállítása, számla kiállítása,
a képzés nyújtása során kapcsolattartás az Ügyféllel, szaktanári javítás és értékelés, házifeladat-visszaküldés teljesítése, igazolás kiállítása,
EUZERT egyéb szerződéses kötelezettségeinek teljesítése,
az Ügyfél önkéntes hozzájárulása alapján az Ügyfél közvetlen tájékoztatása a további képzésekről és szolgáltatásokról,
az Ügyfél önkéntes hozzájárulása alapján az Ügyfelek egymás közötti kommunikációjának elősegítése EUZERT oldalán,
az Ügyfél szerződésszegése esetén EUZERT jogainak érvényesítése,
EUZERT piacának, fogyasztóinak, termékeinek és szolgáltatásainak kiértékelése és elemzése,
a fentiekkel összefüggésben az Ügyféllel való kommunikáció.

Az adatkezelés további célja, hogy EUZERT tanulói egymással az oldalon kapcsolatba lépjenek, abból a célból, hogy az általuk meghatározott tartalmakat (kép, videó, hozzászólás) osszanak meg egymással.
Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

Az adatkezelés elvei

Az EUZERT, mint adatkezelő az Ügyfelek személyes adatainak kezelése és azoknak gépi feldolgozása során figyelemmel van az alábbi követelményekre:

EUZERT a személyes adatokat tisztességesen és törvényesen szerzi meg és kezeli,
EUZERT az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tárolja, valamint kezeli, és attól eltérő módon nem használja fel,
EUZERT csak olyan adatokat kezel, amelyek az adatkezelés megvalósulásának céljához elengedhetetlenek, és a meghatározott cél elérésére alkalmasak,
EUZERT a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelheti,
EUZERT megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás vagy nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása érdekében, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen,
EUZERT az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, továbbá azt, hogy az Ügyfelet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A kezelt adatok köre

Az EUZERT Kft. a felnőttképzésről szóló 2013. LXXVII. tv. 21. §-a szerinti személyes adatokat, a szerződéskötéshez és teljesítéshez szükséges adatokat, valamint az ügyfél által önkéntes hozzájárulás alapján megadott személyes adatokat kezeli.

Az adatok forrása

EUZERT a személyes adatokat az ügyfelektől szerzi be vagy önkéntes hozzájárulás vagy szerződés megkötése céljából. Személyes adatokat az EUZERT az ügyfelektől az ’Adatbekérő lapon’ és a vizsgaadatlapon kér, melyek a tanúsítvány kiállításához szükségesek.

Az adatkezelés időtartama

EUZERT az Ügyfél személyes adatait a jogviszony fennállása alatt, valamint amennyiben az Ügyfél fizetési késedelembe esett, úgy EUZERT felé fennálló tartozásának kiegyenlítéséig jogosult kezelni és feldolgozni.
Azon adatokat, amelyek kezelését jogszabályi kötelezettség írja elő, a jogszabályban előírt határidőig jogosult és köteles kezelni és feldolgozni.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ügyfél a jelen Adatvédelmi Tájékoztató megismerésével és elfogadásával előzetes és részletes tájékoztatás alapján, önként, egyértelműen és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak EUZERT, illetve az alábbi adatfeldolgozók általi kezeléséhez.
Az Ügyfél a jelen Adatvédelmi Tájékoztató megismerésével és elfogadásával önként és határozottan hozzájárul, hogy a rá vonatkozó személyes adatok egy részét (név, az ügyfél által igénybe vett tanfolyam, ország) EUZERT a belső nyilvántartó rendszereiben rögzítse.
EUZERT külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy EUZERT, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, azzal, hogy ezen érdekek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban állónak kell lennie.

Az adatkezelést végző személyek

Az adatkezelésre és feldolgozásra, valamint az adatok megismerésére kizárólag EUZERT, valamint azok munkatársai, a partnerintézmények és munkatársaik, valamint EUZERT kapcsolt vállalkozásai és azok jogutódai jogosultak a fentiekben meghatározott célból és mértékig.
EUZERT adatkezelésében közreműködő személyeket az általuk megismert adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.

Adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a jogszabályok keretei között EUZERT határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért EUZERT felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag EUZERT rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Adattovábbítás

Amennyiben az Ügyfél EUZERT-vel szembeni fizetési kötelezettségét nem teljesíti és EUZERT az Ügyféllel szembeni követelése behajtása érdekében követeléskezelő céget vagy jogi képviselőt vesz igénybe, úgy ezek részére jogosult az Ügyfél adatainak továbbítására. A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfél adatait EUZERT által adott megbízás alapján EUZERT követelésének, valamint a követeléskezelő cég általi, a behajtással kapcsolatban felmerülő, akár EUZERT-t, akár a követeléskezelő céget megillető követelések (pl. adminisztrációs díj, ügyvédi költségek, stb.) behajtása céljából EUZERT és a követeléskezelő cég megállapodásában rögzített ügykezelési idő lejártáig, azaz főszabály szerint 90 napig, illetve a követelés ezen időtartamon belül való sikeres behajtásáig kezeli. A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő a továbbított adatokat peres, peren kívüli és nem peres eljárásokban igényérvényesítés céljából is kezelheti. A továbbított adatokat a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő munkatársai ismerhetik meg. Az Ügyfél hozzájárulását adja, hogy a követelés behajtása érdekében és keretében a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfélről a már rendelkezésre bocsátott adatokon túl további adatokat gyűjtsön (pl. az Ügyfél új címének, vagy a nyilvános telefonkönyvben szereplő telefonszámának rögzítése). EUZERT az Ügyfél adatait könyvelését és könyvvizsgálását végző cégeknek, követeléskezelő cégnek, illetve a jogi képviselőnek jogosult továbbítani, illetve minden olyan esetben, amelyben jogszabály kötelező adatszolgáltatást ír elő, a jogszabályban megjelölt szerveknek.
EUZERT az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Ügyfél tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzése személyes adatok esetében 5 év.

Adatbiztonság

Az Euzert Kft. a GDPR 24. és 25. cikke szerinti minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a képzésre jelentkezők és képzésben résztvevők által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozóknál telepített, védett szerveren tárolja.

Visszaigazoló telefon és Tájékoztató Email küldése

EUZERT az Ügyfél képzésre történő jelentkezése után telefonon visszaigazolja a jelentkezést, ezzel ellenőrzi a megadott telefonszám valódiságát. Az Ügyfél a jelentkezés leadásával hozzájárul, hogy a megadott Email címre a képzéssel kapcsolatos tájékoztatót, az EUZERT elküldje.
Az Ügyfél hozzájárulását EUZERT az erre vonatkozó „hozzájárulás” mező megjelölésével fogja kérni.
Ezeket az információkat EUZERT többféleképpen, így különösen e-mail útján juttatja el az Ügyfél részére.
Az Ügyfél bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérheti, hogy EUZERT az Email címét a továbbiakban használja vagy az Email címre tájékoztatásokat küldjön.

Tanúsítvány elküldése

EUZERT az Ügyfél képzésre történő jelentkezésekor megadott számlázási vagy postacímre küldi a sikeres vizsga esetén a tanúsítványokat.

Hírlevél küldése és közvetlen értékesítés

EUZERT az Ügyfél önkéntes hozzájárulása alapján közvetlenül tájékoztatja az Ügyfélt EUZERT termékeiről, szolgáltatásairól, promóciókról és különleges ajánlatokról, illetve minden olyan információról, amely EUZERT véleménye szerint az Ügyfél érdeklődésére tarthat számot (közvetlen értékesítés).
Az Ügyfél önkéntes hozzájárulását EUZERT az erre vonatkozó „hozzájárulás” mező megjelölésével fogja kérni.
Ezeket az információkat EUZERT többféleképpen, így különösen e-mail útján és postai úton juttatja el az Ügyfél részére.
A hírlevélről az Ügyfél bármikor leiratkozhat a hírlevélben található leírás szerint. A hírlevelek reklámüzenetet tartalmazhatnak.
Az Ügyfél bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen EUZERT tudomására hozhatja, ha nem kívánja, hogy akár EUZERT, akár harmadik fél a kezelt adatokat közvetlen értékesítési célokra használja fel.

Tájékoztatás

Az Ügyfél jogosult személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, illetve kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását.
Az Ügyfél bármely formában előterjesztett kérelmére EUZERT 30 napon belül, írásos formában, közérthető módon köteles tájékoztatást adni az általa kezelt és feldolgozott, az érintettre vonatkozó adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjairól, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Rögzített telefonbeszélgetés esetén EUZERT – a fentieken túl az Ügyfél kérésére – a telefonbeszélgetés hangfelvételét az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. EUZERT köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában megadni a jelen pont szerinti tájékoztatást, illetve hangfelvételt. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az EUZERT jogosult költségtérítést felszámolni, amelynek mértéke 2.000,- forint tájékoztatásonként.
Az Ügyfél tájékoztatását – a megfelelő, jogszabályhelyre utaló indoklással – csak a törvényben meghatározott esetekben lehet megtagadni. A tájékoztatás megtagadása esetén kötelező tájékoztatni az érintett személyt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintettek jogai

Amennyiben az érintett személyre vonatkozó személyes adat nem valós, az érintett jogosult kérni adatainak a valóságnak megfelelő helyesbítését.
Az Ügyfél a hatályos jogszabályoknak megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amennyiben azok kezelése nem felel meg a jogszabályoknak. A kezelt személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, vagy az érintett személy kérelmezi és az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, továbbá abban az esetben, ha a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy bíróság elrendeli azt.
Törlés helyett a személyes adat zárolandó, ha az érintett személy ezt kérelmezi, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.
A helyesbítésről, a zárolásáról és a törlésről az érintett, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek az adatot korábban adatkezelés céljából továbbították. (Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.) Ha az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül az érintettel írásban közölni kell a helyesbítés, zárolás vagy törlés iráni kérelem elutasítását és annak ténybeli és jogi indokait. Ebben az esetben az érintettet tájékoztatni kell a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz való fordulás lehetőségéről.

Jogérvényesítés

Kérjük Ügyfeleinket, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Euzert Uniós Továbbképző Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1068, Budapest, Benczúr u 14.
Telefonszám: +36 1 413 0905
E-mail cím: info@EUZERT.hu
http://EUZERT.hu/
Tájékoztatjuk az érintett személyeket, hogy igényüket polgári peres eljárásban is érvényesíthetik, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is: http://www.naih.hu/kapcsolat.html

Az esetleges polgári jogvitára a magyar jog irányadó.

Az Adatvédelmi Tájékoztató hatálya

A jelen szabályzat közzététele napjától lép hatályba és határozatlan ideig hatályban marad. Az adatkezelő bármikor jogosult a jelen szabályzat egyoldalú módosítására. A módosított Adatvédelmi Tájékoztató ugyancsak közzététele napjától hatályos. Az adatkezelő köteles a jelen szabályozást annak hatálybalépése napjától a hatályba lépés előtt már meglévő adatok kezelésére is alkalmazni. A jelen szabályzatban foglaltakat, valamint azon előírásokat, melyek vonatkozásában jelen szabályzat nem tartalmaz külön rendelkezéseket, a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályokban, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) valamint a GDPR-ben foglalt rendelkezések egyidejű betartása mellett kell alkalmazni.

Jogvédelem

Az Euzert Kft. weboldalán elhelyezett szöveg, kép, letölthető dokumentum, és egyéb tartalom szerzői jogvédelem alatt áll, a weboldalon található tartalmakat más személy kizárólag a Euzert Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatja fel. A jogellenes felhasználás szerzői, polgári, illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.